Ліцензійні матеріали

   

 

 

ПОГОДЖУЮ

Голова профспілки

КЗ Піщанський  ЗДО “Сонечко”

________Ання КІЯЄВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директорка

КЗ Піщанський ЗДО “Сонечко”

________Любов БЕРЕЗКА  

 

 

 

                                             

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

комунального закладу “Піщанський заклад дошкільної освіти “Сонечко” Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області

 

на 2023/2024 навчальний рік

І ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

               Освітня діяльність у комунальному закладі “Піщанський заклад дошкільної освіти “Сонечко” Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області (далі – Піщанський  ЗДО) здійснюється у 2023/2024 навчальному році відповідно до Конституції України, законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Конвенції про права дитини, постанови КМУ від 27.01.2021 № 86 “Про затвердження Положення про заклад дошкільної освіти”, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 “Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів”, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 “Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності”, Статуту Піщанського ЗДО та інших нормативно-правових актів.

                 Зміст освітнього процесу у Піщанському ЗДО визначається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.02.2021

№ 615 “Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція”.

Робочий навчальний план Піщанського ЗДО являється нормативним актом, який встановлює перелік освітніх галузей і об'єм навчального часу, який відводиться на безперервно безпосередню освітню діяльність.

Тип закладу – комунальний.

Мова навчання – українська.

        У 2023/2024 навчальному році у Піщанському ЗДО функціонуватимуть групи:

Перша молодша

(від 2 до 3 років)

Друга молодша

(від 3 до 4 років)

Середня

(від 4 до 5 років)

Старша

(від 5 до 6(7) років

1

1

2

2

 

                      II ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

                Заклад дошкільної освіти – це потужна освітня система, яка будується на основі сучасних наукових досягненнях у галузі педагогіки, враховуючи вимоги, які висуває перед нами сучасність.

       Пріоритетні напрямки роботи та розвитку Піщанського ЗДО:

 •  еколого-природничий;
 •  національно-патріотичний.

     Основні завдання:

 • забезпечення прав дітей на доступність здобуття дошкільної освіти шляхом створення необхідних умов функціонування і розвитку системи роботи Піщанського ЗДО; формування здорової, гармонійно розвиненої особистості, здатної до творчої самореалізації на основі гуманізації навчально-виховного процесу;
 • створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;
 • розвиток дошкільної освіти як відкритої, демократичної системи на основі розподілу відповідальності між учасниками навчально–виховного процесу, досягнення гармонійного зв’язку педагога з маленьким громадянином;
 • підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників;
 • оновлення змісту діяльності ЗДО відповідно до освітніх запитів населення;
 • удосконалення роботи по формуванню життєвої компетентності дошкільника у різних сферах його діяльності;
 • модернізація змісту дошкільної освіти шляхом забезпечення різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб відповідно до вимог Програм;
 • удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, фінансово-економічного забезпечення, орієнтованого на впровадження інклюзивного навчання;
 • удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;
 • підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи ЗДО методів та засобів комп’ютерно-орієнтованих технологій;
 • збереження та розвиток мережі закладу дошкільної освіти відповідно до задоволення освітніх потреб громадян села;
 • оптимізація роботи з батьківською громадськістю;
 • оновлення та модернізація матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;
 • створення умов для зростання іміджу закладу дошкільної освіти, створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу.

       Висока якість дошкільної освіти буде забезпечена спільними зусиллями управлінських і методичних служб, педагогів та батьківської громадськості, діяльність яких націлена на досягнення оптимальних результатів освітньої роботи з дітьми раннього і дошкільного віку,наступності у реалізації як навчальних, так і основних виховних завдань.

                   III ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

                     Робочий навчальний план Піщанського закладу дошкільної освіти включає інваріантну та варіативну складову.

Інваріантна частина визначає обов’язковий для дітей певного віку ступінь засвоєння знань, понять, забезпечує єдність освітнього простору України, створює необхідні умови для розвитку, навчання і виховання дітей. В ній визначено об'єм часу, відведений на неперервну безпосередню освітню діяльність згідно освітніх ліній, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

При виборі методик навчання перевага надається розвиваючим методикам, що сприяють формуванню пізнавальної, соціальної сфери дітей. Неперервна безпосередньо освітня діяльність з дошкільниками, в основі якої домінує ігрова діяльність, в залежності від програмового змісту, проводиться фронтально, підгрупами, індивідуально. Планується колективна творча діяльність.

          У 2023/2024 навчальному році колектив Піщанського закладу дошкільної освіти  буде працювати за програмами:

Комплексні освітні програми:

 • "Дитина", програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років (наук.

кер. Проскура О. , Кочина Л. П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н. В.);

 • "Впевнений старт", програма розвитку дітей старшого дошкільного віку

 (авт. кол.: Андрієтті О.О., Голубович О. П. та ін.).

Парціальні освітні програми:

 • "Про себе треба знати, про себе треба дбати". Парціальна програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку/Л.В. Лохвицька Л.В.-Тернопіль: Мандрівець, 2014.-120с.
 • “Україна – моя Батьківщина”. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку/ І.І. Кичата, О.М. Каплуновська, Ю.М. Палець; за науковою редакцією О.Д. Рейпольської.- Тернопіль: Мандрівець, 2016.-72с.
 • Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку “Казкова фізкультура”/ М.М. Єфименко .- Тернопіль: Мандрівець, 2014.-52с.

          ІV ПОПЕРЕДНЯ СТРУКТУРА 2023/2024 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

     Освітній процес в Піщанському ЗДО буде організовано у відповідності з річним планом ЗДО на 2023/2024 навчальний рік.

Навчальний рік починається 01 вересня 2023 року і закінчується 31 травня 2024 року.

З 01 червня 2024 року по 31 серпня 2024 року - літній оздоровчий період.

Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями та вихованками не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності.

                           Орієнтовний графік канікул:

 

осінні

5 календарних днів

з 23 жовтня по 27 жовтня 2023 року

зимові

10 календарних днів

з 25 грудня 2023 року по 05 січня 2024 року

весняні

10 календарних днів

з 25 березня по 05 квітня 2024року

літні

92 календарних дні

з 01 червня до 31 серпня 2024 року

        З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, за погодженням із відділом освіти, молоді та спорту Піщанської сільської ради можуть змінюватися структура навчального року та графік канікул.

Організація роботи в літній оздоровчий період регламентується листами МОН України.

Вересень – адаптаційний період для дітей молодшого дошкільного віку.

Діагностичний період: (моніторингові дослідження)

04.09.2023– 08.09.2023;

15.01.2024 – 19.01.2024;

20.05.2024 – 24.05.2024.

        Відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 27.09.2010 №1/9-666 “Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку” в Піщанському ЗДО буде забезпечено стартові рівні можливості для подальшого успішного шкільного навчання дошкільників та охоплено дошкільною освітою всіх дітей старшого дошкільного віку, шляхом розширення різних форм здобуття дітьми дошкільної освіти (групи з повним та короткотривалим перебуванням, консультативний центр тощо).

В разі необхідності, в закладі буде надана можливість інклюзивного виховання і навчання дітям з вадами психічного розвитку, відповідно до потреб батьків з забезпеченням особистісно-орієнтованого підходу і організації корекційно–розвивальної роботи.

Управлінська діяльність адміністрації закладу направлена на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти.

 

                                     V РЕЖИМ РОБОТИ

         Піщанський заклад дошкільної освіти  працює в режимі 5-ти денного робочого тижня, 10,5 часового робочого дня. Найбільш сприятливий час для залучення малюків до організованих занять, з огляду на закономірності у зміні працездатності, активності дитячого організму, на особливості перебігу уваги, процесів пам'яті й мислення дітей - це період від 9-ї до 11-ї години ранку .    

 

                                                РЕЖИМ ДНЯ ВІКОВИХ ГРУП

Комунального закладу ²Піщанського закладу дошкільної освіти ²Сонечко²

Піщанської сільської ради² на 2023/2024 навчальний рік

№  

з/п

Назва групи

Вік дітей

Тривалість

 роботи

Термін роботи

Вихователі

1

 

 

 

 ²Сунички²

Молодший

дошкільний вік

(4 рік життя)

8.00 – 13.20

5,40

 

Кіяєва А.С.

2

 

 

²Ромашки²

Старший дошкільний вік

(5 рік життя)

 

 

8.00 – 13.20

5,40

 

Бондаренко О.А.

5

 

 

 

 

²Соняшнички²

Старший

дошкільний вік

(6 рік життя)

8.00 – 13.20

5,40

Піддубна Н. І.

 

6

 

 

 

 

² Вишеньки ²

Середній

 

дошкільний вік

(6 рік життя)

8.00 – 13.20

5,40

Криворучко В.В.

 

                                                          VI ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ, ЇХ ТРИВАЛІСТЬ

              Війна негативно впливає на організацію освітнього процесу, це зумовлює потребу в гнучкій трансформації діяльності освітньої сфери на період дії воєнного стану. Передусім постала необхідність убезпечення учасників освітнього процесу. Сьогодні надважливо створити всі можливі умови для забезпечення захисту життя та здоров’я дітей, прийняти виклики часу, пов’язані із безпековою ситуацією та війною.

Керуючись листом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2023 № 1/8820-23 “Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів” заборонено проведення освітнього процесу в очному форматі за наявності шкідливих та небезпечних умов.

       Але відповідно до статті 3 Закону України “Про дошкільну освіту” держава надає всебічну допомогу сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини; забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку.

        А статтею 11 Закону України “Про освіту” визначено, що “метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних,

інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок”. Тому заклад  дошкільної освіти продовжуватиме у 2023/2024 навчальному році здійснювати роботу щодо всебічного розвитку малюків, використовуючи альтернативну форму навчання.

У статті 9 Закону України “Про освіту” зазначено, що однією з форм здобуття освіти є дистанційна форма здобуття освіти. Вона визначається, як “індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій”.

У листах МОНУ від 11.10.2017 № 1/9-546 “Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців” та від 27.09.2010 № 1/9-666 “Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку” зазначено, що “оперативно обмінюватися інформацією з батьками найзручніше в Інтернеті. У пригоді стануть сторінки сайтів закладів дошкільної освіти, електронне листування, онлайн-спілкування у закритій групі в соціальних мережах тощо” та відмічена важливість “розроблення та запровадження медіаосвіти, створення інформаційних дошкільних програм, зокрема “Електронної пошти для батьків” з питань розвитку дітей п'ятирічного віку”. Це все стосується взаємодії з батьками та дає змогу навчити їх проводити час з дитиною з користю.

Але педагогічні працівники мають змогу не тільки інформувати батьків, а й проводити освітню роботу з дітьми. Лише необхідно дотримуватись вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 № 563/28693 з метою запобігання проблемам зору та серцево-судинним захворюванням.

Важливою є взаємодія з родинами в умовах впровадження освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання у форматі “педагог-батьки-дитина”. Це пов’язане з несформованістю багатьох навиків у дітей, таких як опанування самостійного читання, вміння роботи з ІКТ, самоорганізації тощо. Завданням педагогинь стає необхідність залучитись підтримкою з боку батьків, тому необхідно продумати організацію освітнього процесу, створивши комфортні умови для всіх учасників освітнього процесу. Акцентувати увагу на якість підготовки виховательок до занять, доцільність використання матеріалів та відповідність їх віковій категорії дітей, заохочуванні вихованців і вихованок до навчання та підвищення інтересу малюків, використання інтерактивних технологій під час проведення занять, проводити заняття переважно в ігровій формі,

дотримуватись тривалості занять та розглянути можливість відеозапису їх для дітей, які не були присутніми на занятті для опрацювання в зручний для батьків час, систематичність проведення занять.

Рекомендуємо як засіб оперативного спілкування використовувати месенджер Telegram, який дозволить створити закриту групу для обговорення тем, завдань, проблем, надання інформації, отримання фотозвітів. Оскільки, Telegram-канал в освітній діяльності – це:

 1. Захищений канал зв’язку всіх учасників освітнього процесу
 2.  Систематизація матеріалів та можливість завжди тримати весь   необхідний контент під рукою.
 3.  Висока якість передачі фото, аудіо, відео матеріалів, навіть великого розміру.
 4. Закріплення важливих повідомлень (до 5 шт).
 5. Зручний інтерфейс у використанні.
 6. Можливість створення опитувань, вікторин, голосових чатів.

              А також використання електронних платформ Zoom, GoogleMeet, Google Classroom та ін.

         Особливе значення для психологічного розвантаження малюків та отримання якісної дошкільної освіти мають зустрічі в режимі реального часу за допомогою гаджетів. Такі зустрічі відповідно до розділу XIІ “Вимоги до розпорядку дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей” Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів доречно проводити 2 рази на тиждень (не більше одного разу протягом дня) у групах передшкільного віку, а саме: з дітьми середнього дошкільного віку ( у разі згоди батьків) – не більше 10 хвилин, з дітьми старшого дошкільного віку - до 15 хвилин. Після занять з дітьми необхідно проводити зорову гімнастику. Враховувати той факт, що для дітей з хронічними захворюваннями; дітей, що часто хворіють; після перенесених захворювань (протягом 2 тижнів); дітей з порушеннями зору тривалість занять з комп’ютером зменшується до 5-7 хвилин і акцентувати на цьому увагу як педагогів, так і батьків.

Рекомендуємо проводити заняття в режимі онлайн конференції за таким графіком: середній дошкільний вік – вівторок, четвер з 10:00 год, старший дошкільний вік – вівторок, четвер з 10:30 год.

          Організувати навчальну діяльність вихованців і вихованок з використанням технологій дистанційного навчання – це надати допомогу самостійно розібратися із тим, чого вони не знають і не вміють. Для цього у малюка повинні бути навчальні матеріали та завдання, посильні для його вікової групи. Тому при підготовці занять в асинхронному форматі, тобто надсиланні відеороликів за темами занять, посилань на сторінки з розвиваючими завданнями, аудіоказками, піснями, поробками, фізичними вправами, розробленими особисто чи з мережі Інтернет, враховуйте особливості кожної вікової категорії дошкільнят. Доцільно до навчальних матеріалів додавати інструкції з використання, зазначати час виконання, рекомендації та підказки.

        Враховуючи, що відповідно до розділу XIІ “Вимоги до розпорядку дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей” Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів зазначено, що “перегляд розважальних телепередач, мультфільмів і діафільмів для дітей дошкільного віку допускається не частіше 1 разу на день.

        Тривалість перегляду розважальних телевізійних передач не повинна перевищувати 20 хвилин на день для дітей 3-4 років і 30 хвилин для дітей 5-6 років” необхідно прораховувати загальний час тривалості всіх матеріалів, які ви направляєте, оскільки він немає перевищувати вищезазначений.

         Також, на допомогу батькам можна розміщувати перелік інтернет-джерел, які сприятимуть легшому засвоєнню матеріалів та мультимедійні матеріали – презентації, відеоролики, посилання, які допоможуть у вивченні зазначеної теми.

          Варто наголосити батькам, що відповідно до розділу XIІ “Вимоги до розпорядку дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей” Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів зазначено вимоги щодо облаштування робочого місця дитини: меблі повинні відповідати зросту дитини, верхня горизонталь екрана відеомонітора повинна знаходитися на рівні очей, відстань від очей до екрана – не менше 50 см.

Також, враховуючи безпекову ситуацію, дотримання правила двох стін. Для організації якісного та систематичного навчання дитини – наявність стійкого інтернет-зв’язку та технічного обладнання.

 

Кількість занять на день та тривалість одного заняття:

Рік життя

Кількість занять

Тривалість занять

перша молодша група

3-й рік життя

                                         

 

друга молодша група

4-й рік життя

2

не більше10 хвилин

середня група

5-й рік життя

2

10 хвилин

старша група

6(7)-й рік життя

2

15 хвилин

 

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня:

 • в молодшій та середній групах не перевищує двох,
 • у старшій - двох організованих навчальних занять.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі складається з:

 • ранкової гімнастики;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

-         фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями.

 

                                          РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу ²Піщанського закладу дошкільної освіти ²Сонечко²

Піщанської сільської ради² на 2023/2024 навчальний рік

Орієнтовні види діяльності

за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять

на тиждень за віковими групами

І молодша
(від 2 до 3 років)

ІІ молодша
(від 3 до 4 років)

середня
(від 4

до 5 років)

старша
(від 5 до 6 (7) років)

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образо творча, театральна тощо) і культура мовленнєвого спілкування

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток*

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

15

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків***

-

-

-

-

Максимальна кількість занять на тиждень

10

14

15

18

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**

1,4

3,3

5,3

8,3